Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Прием 2023-2024г.

Съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2012г., изм. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20

Октомври 2020г.

Чл. 3. (1) В детските градини се приемат деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В целодневните и седмичните детски градини могат да се откриват яслени групи за деца от 3-месечна до 3-годишна възраст при спазване на изискванията на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103 от 2008 г.).

 Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмено заявление, подадено от родителите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. копие от акта за раждане на детето;
  2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България(ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
  6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

 

 

Прикачени документи

Прием на деца в ДЯ и ДГ.pdf