Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Прием 2023-2024г.

Съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2012г., изм. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20

Октомври 2020г.

Чл. 3. (1) В детските градини се приемат деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В целодневните и седмичните детски градини могат да се откриват яслени групи за деца от 3-месечна до 3-годишна възраст при спазване на изискванията на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103 от 2008 г.).

 Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмено заявление, подадено от родителите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. копие от акта за раждане на детето;
  2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България(ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
  6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.