Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Безопасност на движението по пътищата

 

Детска градина  „Здравец”,гр.Банско, ул.”Неофит Рилски” №27, тел.0879068552,  odz_bansko@abv.bg

 

Утвърдил,

ВрИДДиректор:…………

/М.Тодорова/

 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БДП КЪМ ДГ "Здравец"

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА

 

1.Комисията по БДП е избрана на Педагогически съвет и е в състав:

Председател – Ел.Колевичина – ст. учител

Членове – 1.  Ф. Пандева - учител

 1. К. Хаджийска – учител
 2. Здр. Янчовичина - учител
 3. Основна цел:

Организиране и осигуряване на необходимите условия за осъществяване  на възпитателно-образователния процес по БДП в детската градина. Изграждане на елементарни общи представи за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване на децата като пешеходци.

 1. Основни задачи:
 2. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна адаптация към условията и движението по пътя.
 3. Запознаване на децата с опасностите по пътя, начините за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение.
 4. Създаване на условия за безопасно придвижване на децата от детската градина до дома им.
 5. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на възпитателно-образователния процес.
 6. Постоянен контакт между детската градина и семейството за успешно овладяване на правилата по БДП.

Мероприятия и дейности:

Месец септември

1.Изготвяне на план за работа на Комисията по БДП   през учебната година.

Приемане  на заседание на Педагогическия съвет.

 1. Освежаване маркировката около ДГ „Здравец“ във връзка с безопасността на децата през започващата нова учебна година.
 2. Покана към Куклени театри за гостуване с постановки, посветени на БДП.
 3. Покана към РПУ – гр.Банско, за вклюване на ДГ „Здравец“ в графика за среща на служител на Полицията с децата от ПГ по въпроси за безопасно поведение.

Месец октомври

 1. Обогатяване на електронната папка с тематични и подходящи за възрастта материали  за провеждане на обучаващи ситуации с мултимедия.
 2. Провеждане на консултации на учителките за провеждане на различни форми на обучение по БДП във 2, 3 и ПГ по План за изучаване на правилата за движение по пътищата за 2023/24 година. Запознаване с новите материали по БДП.

Месец ноември

 1. Посещение на учебна ситуация по БДП в ПГ група.
 2. Оформяне и актуализация на кътовете по БДП по групи.
 3. Включване на новопостъпилите учители в курс по „Методика на преподаване на БДП”;

   -  Включване на учители в курс по „Интерактивни методи при възпитанието и обучението на децата по БДП”.

 1. Организиране и провеждане на развлекателно-обучителен момент по БДП с децата и представители на специализираните институции – „Хайде да играем, правилата повече да знаем”.

Месец януари

1. Провеждане на дейности по обезопасяване района около ДГ „Здравец“ при зимни условия : почистване и опесъчаване при необходимост.

2. Представяне на постановка от гостуващ куклен театър с подходяща постановка.

3. Наблюдение на ситуация  по БДП в първите групи.

Месец февруари

 1. Среща на децата от ПГ с представител на КАТ на тема: ,,Улицата не е място за игра“
 2. Обогатяване на учебно- материалната база по БДП.

Месец март

 1. Организиране изложба на детски рисунки и макети на тема "Улицата има правила".

      2. Посещение на БДП ситуации във вторите  и третите групи.

Месец април

 1. Освежаване маркировката на площадка на открито за провеждане на ПИ и ситуации за затвърдяване на знанията и уменията, придобити в обучението по БДП.
 2. Провеждане на ,, Седмица на безопасно движение“ - организиране на състезания по възрастови групи, свързани с основните правила по БДП. Демонстриране на практически умения и елементарни общи представи за пътното движение и начални умения за безопасно предвижване като пешеходци и велосипедисти „На улицата всеки знае – не бива да се тича и играе“.

Месец май

 1. Запознаване на родителите чрез нагледни табла за превенция на децата за безопасно поведение на улицата.
 2. Провеждане на консултации на учителките при извършване на диагностиката за представите и уменията на децата по БДП и обобщаване на резултатите.
 3. Отчитане на резултатите от проведена с родителите на децата от ПГ анкета „Познава ли вашето дете правилата за БДП".

Месец юни

 1. Отчитане резултатите от изминалата учебна година по БДП пред Педагогическия съвет.

      2.Предлагане на обсъждане и приемане план за следващата учебна година.

 

Съвместна работа с родителската и друга заинтересована общественост /„Пътна полиция” към МВР, община, неправителствени организации и др./

    Ангажиране на родители и оказване на помощ при провеждане на учебни ситуации, състезания, открити моменти и др. по БДП.

    Провеждане на родителски срещи по групи за обсъждане проблемите по БДП и набелязване на конкретни мерки.

    Провеждане на открити моменти по БДП пред родителите и представители на МВР.

 

 

 ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА

2023/2024Г.

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗА ПЪРВА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПО
БДП – 5 ситуации

Месец

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

1

2

3

4

Септември

1

Социална и здравословна среда

„Къде играят децата?”

• Осъзнаване на децата, че улицата е опасно място за игра, а по-безопасно е в детската градина.

Октомври

6

Социална и здравословна среда

На зелено премини

• Има представа за движението по улицата и пресичането.

• Разпознава светофар и действия при преминаване на светофар.

Януари

17

Социална и здравословна среда

„Зимна среда”

• Запознаване на децата с опасностите на улицата и в парка през зимата.

 

Февруари

22

Социална и здравословна среда

 

Превозни средства

• Различава и назовава превозни средства – лека кола, автобус, влак, самолет и др.

• Сравнява превозни средства по видими признаци.

• Знае правилата за пътуване в различните превозни средства

Април

29

Социална и здравословна среда

„Улично движение”

• Прилагане практически ситуации на правилата за движение по улицата.

 

 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗА ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПО
БДП – 5 ситуации

Месец

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

1

2

3

4

Октомври

6

Социална и здравословна среда

 

Улично движение

 

•Запознаване  с основните правила за движение на пътя;

 

 

Ноември

7

Социална и здравословна среда

Улично движение

•Показва познаване на правилата за движение на улицата в инсценирани ситуации.

 

Декември

14

Социална и здравословна среда

 

Улично движение -инсценирана ситуация

• Познава правилата за движение и поведение на улицата в инсценирани ситуации.

Февруари

19

Социална и здравословна среда

 

Превозни средства

• Има конкретна представа за сухопътни превозни средства и предназначението им.

• Разпознава и сравнява превозни средства по видими признаци.

• Познава правилата на движение на улицата и поведение в превозни средства.

Април

29

Социална и здравословна среда

 

Улично движение-инсценирана ситуация

• Показва познаване на правилата за движение на улицата в инсценирани ситуации.

 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА,
5 – 6-ГОДИШНИ
ПО
БДП – 6 ситуации

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

2

Аз се движа безопасно

Социална и

здравословна

среда

2/1

Движение

по улицата

Показва познаване на правила за движение по улицата, по коридора, на ескалатора.

Наблюдение, текущо оценяване

X

4

Правила за безопасност

Социална и здравословна среда

4/3

Спазвам правилата за улично движение

Възприемане на достъпни правила за безопасно движение по улиците.

Даване на знания за правилата за поведение при използване на обществени превозни средства.

Наблюдение, текущо оценяване

XI

8

Моето здраве

Социална и здравословна среда

8/3

„Къде играят децата”

Запознаване децата с опасността на улицата. Възприемане на достъпни правила за безопасно поведение на улицата.

Наблюдение, текущо оценяване

I

18

Опасности през зимата

Социална и здравословна среда

18/3

„Внимание! Улица”

Разширяване знанията на децата за улично платно, пешеходна пътека, тротоар. Децата да осъзнаят  опасността от движението по улицата през зимата.

Наблюдение, текущо оценяване

III

25

Идва пролет

Социална и здравословна среда

25/3

„Пътна среда”

 

Да се дадат най-общи познания за правилата на уличното движение и необходимостта от спазването им през пролетта.

Наблюдение, текущо оценяване

IV

30

Разходка в града

Социална и здравословна среда

30/3

Кръстовище

Разширяване знанията за правилата на поведение при ползване на обществени превозни средства.

Наблюдение, текущо оценяване

 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗА
ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 67-ГОДИШНИ
ПО
БДП – 7 ситуации

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

2. На път за детската градина

Социална и здравословна среда

2/1

Аз се движа безопасно

2/2

Улицата има свои правила

2/3

Внимание улица

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила, когато е на улицата, в заведението за хранене, на мястото за отдих, на мястото за развлечение.

 

Детето назовава и изброява опасните и безопасни места на улицата.

Разказва защо на улицата е опасно, когато е само.

Наблюдение, текущо оценяване

X

7. Моето семейство

Социална и здравословна среда

7/3Автомобили на пътя – беседа с нагледен материал за безопасността на пътя.

Възприема и анализира информация от светлинни и звукови сигнали. Умее да се ориентира в пространството. Разпознава и наименова превозните средства.

Наблюдение, текущо оценяване

 

 

 

XII

13. Имаме приятели

Социална и здравословна среда

13/3

Светофарче - другарче

Разпознава и определя собственото си безопасно поведние при сигнали на светофари и пътни знаци. Упражнява се в игрова ситуация.

Наблюдение, текущо оценяване

I

19. Аз пътувам

Социална и здравословна среда

19/3

Хората в превозни средства

Назовава  превозни средства,  правила на пътниците в превозни средства.

Наблюдение, текущо оценяване

V

32. Аз ще бъда ученик

Социална и здравословна среда

32/3

Пътят до моето училище

Детето назовава  и изброява опасните и безопасни места на улицата. Изброява правилата, които трябва да спазва пешеходецът.

Наблюдение, текущо оценяване

 

 

 

 

Прикачени документи

План комисия БДП.doc
БДП 2023-24г..doc