Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Проекти

         

 Национална програма Училищен плод

 

 НАЦИОНАЛНА  ПРОГРАМА  УЧИЛИЩЕН  ПЛОД

Европейска схема за предлагане на плодове в детските градини и училища, финансирано от бюджет на РБ/ДФ "Земеделие" с финансова подкрепа от ЕС.

 Цел: Предлагане на плодове в детската градина с цел трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата във възрастта когато се оформят хранителните им навици.

 Резултат: Повишаване знанията на децата за ползата от плодовете и зеленчуците и развиване навиците им за здравословно хранене.

 

 Национална програма Училищно мляко

 

 НАЦИОНАЛНА  ПРОГРАМА   УЧИЛИЩНО  МЛЯКО

Европейска схема за предлагане на мляко и млечни продукти за детските градини и училища, финансирани от бюджета на РБ/ДФ "Земеделие" и финансово подпомагане от ЕС.

 Цели: Трайно увеличаване на делът на млечните продукти в храненето на децата във възрастта в която се формират хранителните им навици.

 Резултати: Повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко и млечни продукти сред децата.

Да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици.

 

 Проект ПМС 46

 по  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните  средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в  институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища

 Oбн., ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г. изм. и доп., бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от 2.03.2021 г.

 

Паричните средства за физическо възпитание и спорт в т. ч. учебно-тренировъчна дейност, спортно-състезателна дейност и материално-техническо осигуряване за децата в общинските и частните детски градини и в общинските и частните училища, включително тези в подготвителните групи са 5 /пет/ лв. на дете за бюджетна 2024 година

 Описание на проекта:

Проектът е насочен към повишаване на общата физическа подготовка  и придобиване насоченост на заниманията със спортно - тренировъчен  характер чрез организиране и провеждане на спортно – подготвителни игри в ежедневни режимни моменти , както и организиране на състезания по отделни видове спорт

 Цели на проекта:

 • Укрепване на общото физическо състояние и физическо развитие и закаляване на подрастващите чрез рационален двигателен режим ;
 • Формиране на двигателни качества чрез последователно и системно развиване на основните движения в процеса на обучението ;
 • Активна двигателна дейност на децата, престой на открито, широко използване на подвижни игри и разходки, достъпен  вид  спорт,   закаляване;
 • Постигане на ДОС  по  физическо  възпитание  и овладяване  в  необходимата  степен  на  различни  видове спорт  –  баскетбол, волейбол  и  футбол ;
 • Изработване на потребност от ежедневни занимания с физически упражнения, развиване на уменията на децата за самостоятелност и организираност ;
 • Възпитаване на нравствени качества и емоционално общуване в процеса на подготовката и участието в спортно – подготвителни игри и упражнения като компонент на спортни състезания и празници.

 Очаквани резултати:

 • Чрез рационално функционално натоварване да се формират двигателни умения и навици, и познавателни способности, както и да се възпитават у децата ценни морално-волеви модели на поведение ;
 • Създаване на съвременна материална база за системни занимания с физическа култура и спорт ;
 • Създаване на желание у децата за активно участие в спортните игри ; възпитаване на инициативност и самостоятелност при по-големите възрастови групи за организиране на игри със състезателен характер по време на разходки и игри на открито ;
 • Възпитаване на умения за самооценка и самоконтрол у децата, основаващи се на физическия и интелектуален растеж, на самочувствието и здравето, на бързината, силата, ловкостта и т.н.;
 • Закаляване и намаляване на заболеваемостта и затлъстяването сред децата;
 • Натрупване на знания за спортни обекти, съоръжения, уреди, пособия и начини за тяхното използване.