Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Мисия и визия

МИСИЯ НА ДГ „Здравец“

 

Мисията на детското заведение е да даде качествено възпитание и подготовка на децата от предучилищна възраст, да постави основата за формиране на личности със социално поведение и мислене, знаещи, можещи, с високо самочувствие, широки интереси и творчески нагласи, съхранили своята национална идентичност и уважаващи индивидуалните и културни различия.

Тя се основава на въведените добри практики, традициите запазени през десетилетията от основаването на градината, постигнатите резултати, ценностите и вярванията, организационната култура, оценките на различни институции и родителите, Закона на предучилищното и училищното образование, който урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно образование, както и с устройството, функциите, организацията и финансирането на системата на предучилищното образование.

Мисията се отнася до всички участници в предучилищното образование – децата, учителите, директора и другите педагогически специалисти - логопед, както и родителите. Всички те формират една общност, която трябва да взаимодейства чрез различни форми за сътрудничество, ефективна комуникация, и отношения на загриженост за благополучието на децата, за изпълнение на мисията, визията, изпълнявайки възложени от закона права и отговорности.

 

ВИЗИЯ НА ДГ „ЗДРАВЕЦ“

 

Детска градина „Здравец” е съвременен тип детско заведение. Състои се от общо 7 сгради, разположени на 4 адреса в гр.Банско. Най-старата сграда е построена през 1965г, а най-новата отвори врати на 01.11.2021г.Всички сгради на ДГ“Здравец“ имат собствен стил и облик и са желана от децата жизнена среда за индивидуално-личностното им съзряване чрез осъвременяване на възпитателно-образователния процес, управлението и формите на работа със семейството и обществеността. Децата се възпитават и обучават в съответствие с европейските ценности за личностно развитие и просперитет.

При педагогическото взаимодействие се прилагат иновативни методи и подходи.

Визията на детското заведение е насочена към осъзнаване и осмисляне на взаимодействието между социалните фактори: Детска градина — Семейство — Обществен съвет — Институции като партньори в провеждането на различни дейности.

В ДГ”Здравец” детето учи играейки, изследва света, експериментира, общува и във всеки един момент е център на педагогическото взаимодействие. А екипът от учители е партньор със семейството, което намира подкрепа, сътрудничество и компетентна педагогическа информация.

Като общинска собственост и местна дейност, детската градина се издържа на делегиран второстепенен бюджет, като се прилагат национални стандарти за издръжка.

Бюджетът на детското заведение е достатъчен, което позволява да се поддържа и обогатява материалната база.